Jump, jump The Mac Dad will make ya jump, jump A Daddy Mac will make ya jump, jump Kris Kross will make ya jump, jump uh huh uh huh

Jump, jump
The Mac Dad will make ya jump, jump
A Daddy Mac will make ya jump, jump
Kris Kross will make ya jump, jump
uh huh uh huh

  1. redgoldmare reblogged this from theeventingblog
  2. theeventingblog posted this